首页 > 搜索 > 羅馬拼音轉換,汉语拼音能完成表达吗?我们必须要要学汉字吗?

羅馬拼音轉換,汉语拼音能完成表达吗?我们必须要要学汉字吗?

互联网 2021-05-06 20:04:22

文末是題主所要的拉丁拼音,1958普通話拉丁拼音。是漢字拉丁化,也就是將普通話不以漢字而以拉丁拼音表寫,來羅馬字化/拉丁化。

那是將我在前幾個禮拜就另一個文字相關題目的作答,直接用網路上的普通話拼音轉換器做轉換。沒再校對也未以其正詞法將詞組黏合,僅就標點符號做批次替換。

不是太長,以漢字計,僅約六百字。請題主自己慢慢解碼。

該篇作答的原文,以原文字形式所寫也就是以漢字所寫的原文,在這段底下緊接著的那個連結當中。該作答文的附錄,巧不巧,正是在談漢語系語言/Sinitic languages的拉丁化/羅馬字化的問題。只不過,語言不是普通話,該附錄所談的主題語言是閩南語。是以音韻系統裡邊的實際帶調音節數更多,音節數量幾乎倍於普通話的另一漢語閩南語,為範疇。然而,道理相通。該附錄雖是以閩南語文所寫,但為漢字跟拉丁/羅馬字對照。有閩南語漢字文在,即便不會聽講閩南語的朋友,該多少能會意。我就將我那作答文的連結附在這裡,請見→现在的中文字也不表意了,中文就是由几千个无比复杂的「字母」组成,这种说法对吗?

==================

tí zhǔ tí mù dāng zhōng zhè gè shuō fǎ lǐ biān suǒ wèi de"zhōng wén"%2c gāi shì zhǐ zài xué xiào dān yī wéi yī pǔ biàn jiāo xué gēn shǐ yòng%2c shèn zhì zài gōng gòng méi tǐ shàng duō yǒu qiáng zhì dān yī shǐ yòng%2c yǐ běi jīng huà /běi fāng huà dāng dǐ lái zhì dìng de pǔ tōng huà%2c suǒ sī suǒ xiě de wén (yě jiù shì nín wǒ xiàn zài yòng yǐ néng zhí jiē xiàng tōng de yǔ yán%2c yǐ qí yīn yùn%2c jù fǎ bìng yǒu shǐ yòng qí guàn yòng cí bāo hán qí yǔ fǎ cí%2c suǒ sī%2c suǒ xiě de wén ); ér tí zhōng suǒ wèi de"zhōng wén zì"%2c gāi shì zhǐ hàn zì zhè tào wén zì xíng shì /script%2c bù xiàn yú%2c yě jué fēi jǐn wéi xiàn jīn wú shù hàn yǔ xì yǔ yán dāng zhōng de yī gè yǔ yán%2c pǔ tōng huà zhè gè yǔ yán suǒ zhuān yòng de zhè tào wén zì xíng shì%2c hàn zì.

ér tí zhōng suǒ wèi de"zì mǔ ”%2c gāi shì zhǐ bǐ rú lā dīng zì mǔ%2c ā lā bó zì mǔ%2c rì wén dāng zhōng de jiǎ míng zì mǔ%2c děng děng děng děng%2c suī rán bù tóng xíng zhuàng bù tóng tào%2c dàn gōng néng xiàng sì de zì mǔ. zhè zhǒng zài zhěng tǐ dà tǐ shàng%2c gè bié kě dú lì de fú hào běn shēn%2c bù dài biǎo rèn hé cí yì yǔ yì%2c jǐn wéi chún cuì biǎo yīn fú hào ; gè bié kě dú lì de fú hào%2c yì jí%2c gè bié zì mǔ huò tè dìng zì mǔ zǔ hé (rú lā dīng zì mǔ gè bié zì mǔ huò zǔ hé )%2c shì zhī jīng yóu guàn lì huò tè bié dìng yì%2c zài biǎo shì mǒu yǔ yīn yuán sù%2c huò zhě%2c rú rì wén jiǎ míng gè bié zì mǔ%2c yīn jiē zì mǔ%2c shì jǐn dài biǎo tè dìng wán zhěng yīn jiē de yǔ yīn ; jiè cǐ yòng yǐ pīn hé biǎo dá tè dìng yǔ yán de yǔ cí yīn%2c pīn hé chéng shū miàn yǔ cí%2c jìn ér chuàn lián chéng jù%2c chéng duàn luò%2c chéng wén zhāng de wén zì xíng shì%2c pīn yīn zì mǔ.

ruò jiē rán.

nà me%2c tí zhǔ yòng yǐ tí wèn de nà gè shuō fǎ%2c bù duì.

jí biàn dān dān yǐ jǐn wéi zhū hàn yǔ zhī yī de pǔ tōng huà zhè gè yǔ /wén%2c zhè gè jí wéi xiá ài dān yī de fàn chóu nèi lái shuō%2c yě bù duì.

hàn zì%2c zuò wéi shí yòng yú bù tóng yǔ yán de wén zì xì tǒng /script%2c yī xiē gè bié fú hào huò yǒu de biān jì shǐ yòng fāng shì bù lùn%2c zài zhěng tǐ dà tǐ shàng%2c hàn zì%2c shì zì gǔ zhì jīn yī zhí jiān jù biǎo yì gēn biǎo yīn de gōng néng (jí biàn biǎo yīn xīn zào zì%2c xíng shēng zì%2c yě yǒu gè biǎo yì de xíng zài qí zhōng ).

"yī zhí jiān jù biǎo yì gēn biǎo yīn de gōng néng"--- zhè jí biàn zài jǐn wéi xiàn dài zhū hàn yǔ zhī yī de pǔ tōng huà zhè gè yǔ /wén nèi%2c yì rán. zhì shǎo kě zài yú yīn xì shàng bāo kuò jí biān jì yīn jiē%2c jǐn yǒu yuē 1%2c200-1%2c300gè wán zhěng yīn jiē de zhè gè yǔ yán%2c zài shū miàn shàng%2c jiè yóu bù tóng xíng zhuàng de bù tóng zì fú%2c lái fèn xíng biàn yì%2c fāng biàn huì yì xiàng tōng. yòng zuì jī běn zuì pǔ tōng de shù qiān gè bù tóng zì fú lái zuò rì cháng yòng tú%2c gù dìng sī wéi shí shǐ yòng%2c huò zài yào biǎo dá gèng wéi fú zá duō yuán de xiàn xiàng gēn sī wéi shí%2c yùn yòng dào shàng wàn shèn huò shù wàn de zì fú%2c yòng yǐ fèn xíng biàn yì huì yì.

dān jiù pǔ tōng huà lái shuō%2c yě dān yǐ qí zhōng bù fèn xiàn xiàng lái tí xǐng. pǔ tōng huà zhè gè yǔ /wén dāng zhōng suǒ chōng chì shǐ yòng de wú shù xiàn dài zì cí%2c duō yǒu yīn yì yǐ zì%2c yòng biǎo yì de hàn zì%2c lái duì yīng xī fāng shì wù gài niàn de 【yì yì cí 】%2c ér qiě shèn zhì shì xiān yǒu le zì fú zǔ hé zì cí%2c fāng yǒu yǔ yīn zhuàng tài de guān huà (pǔ tōng huà de qián shēn )/pǔ tōng huà yǔ cí. qí zhōng%2c yóu qí shì xiàn dài zǎo qī%2c shèn zhì yǒu dà liàng de zì cí%2c shì shǐ yòng wán quán bù tóng yǔ xì yǔ yán%2c yǒu shǐ yòng hàn zì dàn jiàn dào gè bié hàn zì huì yǒu bù tóng fā yīn de rì yǔ rén suǒ yì yì. nà xiē yì yì cí%2c biàn shì%2c biàn shì hàn zì biǎo yì gōng néng de tū xiǎn lì%2c gèng yě chōng chì cún zài yú wǒ men xiàn zài shǐ yòng de pǔ tōng huà de yǔ /wén dāng zhōng.

ér hàn zì huò yǒu de rú tóng"zì mǔ"de chún cuì biǎo yīn gōng néng%2c suī rán zhī shì hàn zì de xiàng duì jiào biān jì yòng tú%2c pǔ tōng huà dāng zhōng%2c shì réng yǒu wéi shù bù shǎo de 【yīn yì cí 】%2c lái qǐ tú duì yīng wài yǔ yǔ cí de yǔ yīn. rán ér%2c zài yīn yì shí%2c ruò yǒu duō gè tóng yīn jìn yīn zì kě gòng xuǎn zé%2c wǎng wǎng yǒu%2c shèn huò bì xū yǒu duì qí zhōng gè bié hàn zì fú jì yǒu zì yì de kǎo liàng. zhī yīn wéi%2c hái shì yào huí dào hàn zì bì jìng jiān yǒu biǎo yì gōng néng%2c yīn ér huò xǔ huì yǒu jiāng běn zhī qǐ tú nǐ yīn de yīn yì cí%2c bù lùn shì bù qī rán huò zhě gù yì%2c fù yǔ yuán wén cí suǒ wú shèn ér bù shì dāng de cí yì%2c zhè shì ruò yào jiāng hàn zì dāng chéng chún cuì de biǎo yīn"zì mǔ"shí kě néng gòu chéng de kùn rǎo.

yīn yì cí dāng zhōng%2c yǐ wài bāng de dì míng rén míng wéi zuì dà zōng. rán ér%2c gāi zhǒng yīn yì zì cí%2c bìng fēi yuán xiān jiē yǐ guān huà /pǔ tōng huà de hàn zì yīn%2c lái yīn yì zhuǎn huàn chéng zì cí--- zhè diǎn shàng%2c qǐng jiàn zhǔ yào duō shì yǐ gēn nín wǒ xiàn zài suǒ shú xí shǐ yòng de pǔ tōng huà%2c zài yīn xì shàng%2c dà xiàng jìng tíng de zhōng gǔ hàn yǔ zì yīn%2c lái qǐ tú duì yīng gǔ tiān zhú yǔ cí yīn%2c suǒ zuò yīn yì de fó jīng yòng cí%2c hàn zì cí. hái yǒu%2c xiàn dài zǎo qī yǐ bù tóng hàn yǔ de zì yīn suǒ yīn yì chéng zì cí%2c bèi guān huà /pǔ tōng huà yán yòng%2c huì ràng yīn wéi guān fāng /xué xiào zhī qiáng diào shèn zhì qiáng zhì dān yī xué xí shǐ yòng wú shù hàn yǔ dāng zhōng de jǐn dān yī gè hàn yǔ%2c bèi rú cǐ zhì yuē suǒ dǎo zhì de%2c jǐn yǒu dān yī xiá ài de pǔ tōng huà de hàn yǔ /wén gài niàn%2c dàn què yǐ jīng duì yīng yǔ /wén cí de fā yīn yǒu gài niàn de péng yǒu%2c jīng cháng zài wǎng lù kě jiàn tí wèn de%2c bǐ rú xià wēi yí%2c ruì shì%2c děng děng yīn yì dì míng%2c hé yǐ rú cǐ yīn yì de wèn tí.

hàn zì yīn qí biǎo yì gōng néng%2c shèn zhì kě yǐ ràng yǐ jīng huì shǐ yòng hàn zì zhè tào wén zì xíng shì /script%2c dàn shì jǐn wéi dān yǔ rén%2c dān yī hàn yǔ rén%2c zài kuà yǔ yán%2c kuà yǔ wén%2c kuà yuè tóng yàng shǐ yòng hàn zì lái shū xiě de bù tóng yǔ yán%2c lái zuò zhì shǎo bù fèn de huì yì.

jí shǐ%2c zài bù tóng de yǔ /wén zhī jiān (bù tóng de hàn yǔ yǔ wén%2c hái yǒu bǐ rú wéi fēi hàn yǔ xì yǔ yán dàn yǒu shǐ yòng hàn zì de rì yǔ wén )%2c gè bié xiàng tóng hàn zì zì fú suǒ dài biǎo de yǔ yīn (yīn jiē yīn )%2c jiē duō yǒu bù tóng de yǔ yīn dìng yì%2c dài biǎo bù tóng de yǔ yīn /yīn jiē yīn.

jí biàn%2c qí zhōng yǒu xiē gè bié hàn zì fú huò zì fú zǔ hé%2c zài bù tóng yǔ /wén zhī jiān%2c huò yǒu bù tóng de yǔ yì dìng yì. jiù rú tóng chún cuì biǎo yīn de lā dīng zì mǔ de gè bié zì mǔ huò zì mǔ zǔ hé%2c zài shǐ yòng nà tào lā dīng zì mǔ de bù tóng yǔ /wén zhī jiān%2c huò huì yǒu bù tóng de yǔ yīn dìng yì de xiàn xiàng%2c lèi sì. zhī shì%2c hàn zì yǒu biǎo yì gōng néng qiě jù yǒu (zhì shǎo bù fèn )tōng yì gōng néng%2c lā dīng zì mǔ zé jǐn yǒu biǎo yīn gōng néng.

"xiàn zài de zhōng wén zì yě bù biǎo yì le%2c zhōng wén jiù shì yóu jǐ qiān gè wú bǐ fù zá de"zì mǔ ”zǔ chéng%2c zhè zhǒng shuō fǎ duì ma ?"

ruò wǒ zài běn wén qǐ xiān duì tí zhǐ de huì yì jiē rán%2c nà me%2c tí zhǔ yòng yǐ tí wèn de zhè gè shuō fǎ%2c bù duì. jí biàn dān dān yǐ jǐn wéi wú shù hàn yǔ zhī yī de pǔ tōng huà zhè gè yǔ /wén%2c zhè gè jí wéi xiá ài dān yī de yǔ wén fàn chóu nèi lái shuō%2c zhè gè shuō fǎ%2c yě bù duì. ér zài kuà yǔ /wén shí%2c zhè gè shuō fǎ%2c gèng biàn huì kuǎ diào%2c jí shǐ bù shì quán kuǎ."zhōng wén zì"shì jù bèi biǎo yì gōng néng%2c"zhōng wén"bìng fēi"jiù shì yóu jǐ qiān gè wú bǐ fù zá de"zì mǔ ”zǔ chéng".

zhì yú kuà yǔ /wén---

tí zhǔ shì xiǎn rán jù bèi néng yǐ pǔ tōng huà%2c qiě néng xián shú yùn yòng hàn zì zhè gè yǒu biǎo yì gōng néng de wén zì xíng shì /script%2c lái biǎo xiě pǔ tōng huà de néng lì.

wéi gèng yào tū xiǎn hàn zì de biǎo yì gōng néng zhè bù fèn%2c wǒ jiāng wǒ zài qù nián (2017nián )shí yuè%2c yú tā chù suǒ tiē de yī piān wén%2c shí jì yǔ wén shǐ yòng de yī piān wén%2c fù lù yú xià.

shì yī piān tán dào liǎng bù tóng de wén zì xíng shì (scripts)%2c hàn zì%2c yǐ jí shǐ yòng pīn yīn zì mǔ yǐ lā dīng zì mǔ%2c lái shū xiě tóng yī yǔ yán de wèn tí. gāng hǎo gēn yǎn qián zhè gè tí mù%2c yǒu suǒ xiàng guān%2c jí shǐ huò fēi zhí jiē xiàng guān. zài qí zhōng%2c wǒ shì jiāng xiàng tóng nèi róng%2c ér qiě shì xiàng tóng yǔ cí%2c xiàng tóng yǔ jù gēn duàn luò de tóng yī piān wén%2c fèn bié yòng hàn zì gēn chún cuì biǎo yīn de zì mǔ pīn xiě (lā dīng zì mǔ pīn xiě huò wén zhōng suǒ wèi de"Lô-m -j"/luó mǎ zì")%2c zhè liǎng zhǒng xíng shì%2c lái biǎo xiě zuò bìng liè duì zhào.

ér qiě%2c gāi piān wén%2c gèng shì yǐ tí zhǔ yīng gāi bù huì shǐ yòng de hàn yǔ xì dāng zhōng de yī gè yǔ yán%2c yǐ mǐn nán yǔ%2c suǒ sī suǒ xiě.

shì kuà yǔ /wén. yǐ zhè gè shí lì%2c duì yú néng xián shú shǐ yòng hàn zì zhè gè wén zì xíng shì /scriptde tí zhǔ%2c jí biàn hěn kě néng jǐn xiàn yòng yú pǔ tōng huà (yǐ jí yòng yú biàn dú hàn yǔ xì zhū duō bù tóng yǔ yán suǒ gòng tóng jì chéng de gǔ wén /wén yán wén )%2c yě gāi néng hěn zhí jiē zhí guān de fā xiàn hàn zì de biǎo yì gōng néng%2c jí shǐ yīn wéi kuà yǔ wén%2c wèi néng jiù qí zhōng de yī xiē yǔ jù wán zhěng huì yì ; jí biàn yě gèng yīn wéi shì kuà yǔ wén%2c kuà dào le zì jǐ bù huì shǐ yòng de yǔ yán%2c ér gèng néng zhí jiào tǐ huì hàn zì de biǎo yì gōng néng.

gāi piān wén rú xià. hàn zì suǒ biǎo xiě de bù fèn%2c wǒ jǐn jiù yuán wén jiǎn chú le yī gè xíng róng cí /wǔ gè zì fú%2c ér"zì mǔ"suǒ pīn xiě de bù fèn zé wéi chí wǒ zài tā chù suǒ tiē yuán běn. wéi yào zài zhè lǐ tū xiǎn hàn zì bìng fēi"zì mǔ"%2c yě yào tū xiǎn"zì mǔ"zài kuà yǔ wén%2c kuà rù zì jǐ suǒ bù huì shǐ yòng de yǔ yán de yǔ wén shí%2c qí huì yì wèn tí%2c wǒ jiāng lā dīng pīn yīn de xíng shì de bù fèn%2c gǎi huàn wèi zhì%2c xiān zhì yú shàng tóu ; bǎ hàn zì suǒ biǎo xiě de bù fèn%2c gǎi zhì yú qí xià.

*****************

免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件12小时内删除。

一周热门

查看更多